5510 sayılı kanun 4.maddesi 1.fıkrası b bendi. 5510 sayılı kanun 4 maddesi 1 fıkrası a bendi ne demek?


|2|3| 10.06.2022

5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ


5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ


Sigortalılık hallerindeki hizmetlerin eşitliği halinde ise, eşit sigortalılık halinin sonuncusuna göre işlem yapılır. Bunların Kurum Sağlık Kurulu kararlarına karşı itiraz başvurularının sonuçlandırılmasında, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 56 ncı madde hükümleri uygulanır. Yaşlılık aylığından kesilecek...

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir. Bu maddenin 29 numaralı bendinde belirtilen güncelleme katsayısının hesabında, en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı veya sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının eksi olduğu yıllarda eksi değerler sıfır olarak alınır. Birinci fıkranın c bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; a...

5510 sayılı Kanunun 4 maddesi nedir?

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar, hakkında da uygulanır. Bu fıkranın g bendinde sayılanlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz. Birinci fıkranın b bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; 10. Dördüncü fıkranın d ve e bentlerinde belirtilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz. Bu Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri bu maddenin birinci fıkrasının c bendi kapsamında sigortalı sayılanlara bu kapsamda oldukları sürece...

5510 Sayılı Kanunun 4a Maddesi Kapsamında Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Sigorta Prim Teşvikleri

Bu Tebliğ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından bağlanan gelir ve aylıklar ile öngörülen yardımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılmıştır. Tebliğde; Tanımlar, Malullük sigortasından sağlanan yardımlar, Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar, Yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları, Yaşlılık aylığı başvurusu ve istenilecek belgeler, Yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılık halinin belirlenmesi ve aylığın başlangıcı, Sosyal güvenlik destek primi, Yaşlılık toptan ödemesinden yararlanma şartları ve başvuru, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlar, Sürekli iş göremezlik geliri, Ölüm...

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKR

Bakınız: Resmi Gazete Tarihi: 12. Kapsam Madde 2 — 1 Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve b bendi kapsamında sigortalı olanlar ile bunların hak sahiplerine uzun ve kısa vade sigorta kollarından sağlanan hak ve yükümlülükler ile yararlanma şartları ve tahsis mevzuatına ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3 — 1 Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 16, 19, 20, 25 ila 28, 30 ila 37, 39, 97 ve geçici 6, 9, 10 ve geçici 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Malullük sigortasından sağlanan yardımlar Madde...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir. Sadece Ziraat ve Halk Bankası tarafından ihale edilen hizmet alımı niteliğinde kişiler bu teşvik kapsamındadır. Bu indirimden sonra işverenin yararlandığı ilgili kanunda başka bir indirim varsa eğer işveren hissesi bu oranlar üzerinden hesaplanacaktır. Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir. Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılacak Projelerde Teşvikten Yararlanmak Mümkün mü? Kamu Kurumlarının 5 Puanlık İndirimden Faydalanmaları Mümkün müdür? Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul aile birliklerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı 9. Prim Borçlarını Yapılandıran veya Tecil ve Taksitlendiren İşverenler, 5 Puanlık İndirimden Yararlanabilir mi? Tanımlama bilgilerini;...

657'E Göre 4/B Olanlar, 5510'A Göre 4/B Olur Mu?

Sözkonusuhükümler bağlamında, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve b bentleri kapsamında bulunan sigortalılar ile yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanların prime esas tutulacak ve tutulmayacak kazançları aşağıda açıklanmıştır. Yine 4857 sayılıKanununun, 41, 42 ve 43 üncü maddeleri uyarınca yapılan fazla çalışmalar ve 46 ncımaddesi uyarınca hak kazanılan hafta tatili ile 47 ncimaddesi uyarınca ulusal bayram ve genel tatil günleri için ücret, 57 ncimaddesi uyarınca hak kazanılan yıllık izin ücreti, 70 inci maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan, Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesi...

Sigortalılıkta 4/a

Bu birleşme kurumsal bazda sağlandıysa da uygulamada ve sosyal sigorta hizmeti sunmada sağlanamamıştır. Uygulamaya bu şekilde devam edilirken 6111 sayılı Kanunla, farklı statüdeki sigortalılıkların çakışması halinde hangisinin geçerli olacağı ve isteğe bağlı prim ödeyenlerin sigortalılık statüleri ile ilgili esaslı bir değişikliğe gidilmiştir. Köy ve Mahalle Muhtarları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılığı 29. Fakat, 5510 sayılı Kanunun 4''''üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendinin 3 numaralı alt bendi ile 01. Yazılı talepte bulunmayanların ise sigortalılığı 01. Tarımsal Faaliyette Bulunanlar 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01. Bu...

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

Doktora veya Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süre borçlandığı tarihteki son sigortalılık statasü kapsamında değerlendirilir. Avukatlık Stajında Geçen Süre borçlandığı tarihteki son sigortalılık statasü kapsamında değerlendirilir. Tutuklulukta ve Gözaltında Geçen Süre borçlandığı tarihteki son sigortalılık statasü kapsamında değerlendirilir. Grev ve Lokavtta Geçen Süre borçlandığı tarihteki son sigortalılık statasü kapsamında değerlendirilir. Fahri Asistanlıkta Geçen Süre borçlandığı tarihteki son sigortalılık statasü kapsamında değerlendirilir. Seçim Kanunları Gereğince Açıkta Geçen Süre c bendi kapsamında değerlendirilir. Kanunun 41 inci maddesi gereğince yapılan borçlanma statülerinin belirlenmesi a 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin c ve ı bentlerine...

5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrası (2021/16)

Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; a % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760, b % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır. Memuriyetten önce sakat olup memur olanlardan bahsediyorum Bülent bey. Mesela benim işe girmeden önce rahatsızlığımı gösteren askerlik raporum var ancak yüzdesi yazmıyor....

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ (14.04.2012 / 28264 R.G.)

Bir yıla kadar aylıksız izin sürelerinde, bu sürenin bitiminde göreve başlanılması hâlinde genel sağlık sigortasından yararlanmak için ayrıca otuz gün prim ödenmesi şartı aranmaz. Bunların, eş, çocuk, ana ve babaları 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 10 numaralı alt bendi gereğince bakmakla yükümlü olunan kişi sayılamayacaklarından, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az tüm aile bireyleri de primleri Devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılacaklar. Bunların genel sağlık sigortalılıkları, primleri kendileri tarafından ödenmek üzere...

SGK 5510 41. MADDE BORÇLANILACAK HİZMETLER

Bakınız: Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28. Sözkonusu hükümlerin uygulanmasına ilişkin 5510 sayılı kanun 4.maddesi 1.fıkrası b bendi. Sözkonusu hükümler bağlamında, Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının a Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden 2. Yine 4857 sayılı Kanununun, 41, 42 ve 43. Örnek 1- 5510 sayılı Kanunun 4. Buna karşın, sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun 59. Diğer taraftan, - Toplu iş sözleşmeleri uyarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan personel ile toplu iş sözleşmesine...

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ ** MuhasebeNet **

Ancak, borçlanma bedeli ödenmeden sevk işlemi yapılmış ise sevk işlemlerine ilişkin her türlü masrafları kendilerince ödenir. Daha önce malul sayılmayanlardan, yeni hastalık, maluliyete esas hastalığında artma ve eksik muayene gerekçeleri ile malullük durumunun yeniden tespitini yazılı olarak isteyenlerin, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkleri yapılır. Temin edilecek yeni tarihli sağlık kurulu raporu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte yeniden değerlendirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir. Bunlardan sigortalılığı sona erip malullük aylığı bağlanması için yeniden yazılı istekte bulunanlara, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk...

17.06.2022Haşhaş fiyatları 2021
19.06.2022Bypass ameliyatı nasıl oluyor
23.06.2022Adalet bakanlığı havuz tayinleri 2022
18.06.2022Nafer ermiş
18.06.2022Empedokles
28.05.2022Karadedeler olayı
27.05.2022Hain anlamı
06.06.2022Mecazen sinirlendirmek bulmaca